კატალოგი

პროფესიული პროგრამები/რეგისტრაცია

პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ბმულს

ინფორმაცია აპლიკანტებისათვის

სრული ზოგადი განათლების მქონე აბიტურიენტებმა პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

12 კლასის დამთავრების დამადასტურებელი ატესტატი (ან ცნობა სკოლიდან ატესტატის მიღებამდე)

პირადობის მოწმობის ასლი

ფოტოსურათი 2 ცალი (3/4)

არასრული საბაზო განათლების მქონე აბიტურიენტებმა პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

9 კლასის დამთავრების დამადასტურებელი ატესტატი (ან ცნობა სკოლიდან ატესტატის მიღებამდე)

მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი

ფოტოსურათი 2 ცალი (3/4)