საიდან გაიგეთ ჩვენი კოლეჯის შესახებ?

Loading ... Loading ...

სტრუქტურა

strukturaსამსახურების კომპეტენციები

 

ხარისხის მართვისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

სამსახურის მიზანია კოლეჯში სასწავლო მუშაობის, მეთოდებისა და რესურსების, აგრეთვე, პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხარისხის სისტემატური შეფასება და მის განვითარება–განახლებაზე ზრუნვა.

სამსახური ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის მიღწევას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის, მათი მუშაობის სისტემატური შეფასებისა და უწყვეტი განვითარების  გზით.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების შედეგად შეიმუშავებს რეკომენდაციებსა და შესაბამის სამოქმედო გეგმას პროფესიული პროგრამების შემდგომი სრულყოფის მიზნით, იკვლევს დარგობრივი დოკუმენტების და ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს რეკომენდაციებს, მუდმივად მონაწილეობს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კომპეტენციების დაკონკრეტებისა და დეტალიზაციის პროცესში.

გამოითხოვოს სტრუქტურული ერთეულებისაგან სამსახურის მუშაობისათვის საჭირო ცნობები.

ყველა კატეგორიის პერსონალის  ვაკანსიაზე დანიშვნის, სხვა თანამდებობაზე გადაყვანისა და გათავისუფლებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მოწესრიგება და წარდგენა დირექტორისათვის;

პერსონალის პირადი საქმეების წარმოება, მოწესრიგება, შენახვა.

საკადრო საკითხებზე (სამუშაოზე მიღება, გათავისუფლება, გადაყვანა, დაჯილდოება, დისციპლინური პასუხისმგებლობა და ა.შ.) ბრძანებათა პროექტების მომზადება და დანიშნულებისამებრ წარდგენა;

განახორციელოს სხვა საქმიანობა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, კოლეჯის წესდებას და წინამდებარე დებულებას.

იურიდიული სამსახური

კოლეჯის კომპეტენციის ფარგლებში, კოლეჯში და კოლეჯის სტრუქტურულ ერთეულებში მოსამზადებელი ხელშეკრულებების, სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება და კანონით დადგენილი წესით მათი წარდგენის პროცედურათა ხელშეწყობა;

კოლეჯის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა;

სხვა უწყებებიდან შემოსულ, აგრეთვე კოლეჯის სტრუქტურული ერთეულების მიერ შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტებზე სამართლებრივი დასკვნის მომზადება;

კოლეჯის მართვასა და საქმიანობასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე წინადადებების მომზადება;

კონტროლი და კოორდინაცია კოლეჯის სამართლებრივი სისტემის ჩამოყალიბებაზე, მის შემდგომ განვითარებასა და  სრულყოფაზე;

კოლეჯის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა სახელმწიფო, კერძო დაწესებულებებსა და სასამართლოებში;

თავის კომპეტენციის ფარგლებში ფიზიკური და იურიდიული პირების განცხადებების განხილვა და მათ განხილვაში მონაწილეობა;

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით განახორციელოს სხვა უფლებამოსილებანი.

ფინანსური სამსახური

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ორგანიზაციის პროცესის კოორდინაცია;

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა;

აღრიცხვა-ანგარიშგების მონიტორინგი;

საბიუჯეტო პროცესის რეგულირებისათვის წინადადებების შემუშავება;

კოლეჯის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება და წარდგენა დირექტორისათვის;

საბიუჯეტო მაჩვენებლების შესრულების სისტემატური ზედამხედველობა;

საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვით ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება;

კომპეტენციის ფარგლებში კოლეჯის სახელით დასადები ხელშეკრულებების მომზადება;

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული  ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით განახორციელოს სხვა   უფლებამოსილებანი.

საქმისწარმოებისა და რეესტრისწარმოების სამსახური

შემოსული დოკუმენტაციის და წერილების წარმოება და აღრიცხვა;

განცხადებების, წერილების დანიშნულებისამებრ განაწილება და დადგენილ ვადაში პასუხის მომზადების უზრუნველყოფა;

ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება, შენახვა და დანიშნულებისამებრ გამოყენება;

საინფორმაციო ბანკის შექმნა და ინფორმაციის წარმოება;

კოლეჯის შიდა სამართლებრივი აქტების რეგისტრაცია და შენახვა;

კოლეჯის არქივის მუშაობის ორგანიზება.

არქივში დაცული დოკუმენტების მოთხოვნის შესაბამისად მოძიება და ასლების გაცემა;

დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა – დაბეჭდვის, ასლის გადაღებისა და  გამრავლების ორგანიზება.

გამოითხოვოს სტრუქტურული ერთეულებისაგან სამსახურის მუშაობისათვის საჭირო ცნობები.

საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოება და პასუხისმგებლობა მის სწორად  წარმართვაზე.

განახორციელოს სხვა საქმიანობა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, კოლეჯის წესდებას და წინამდებარე დებულებას.

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

დადგენილი ფორმის მიხედვით ხსნის და მუდმივად აწარმოებს კოლეჯის სტუდენტთა საწავლო ბარათებს;

დადგენილი  სასწავლო გეგმებისა და სილაბუსების  საფუძველზე,  აწარმოებს სტუდენტთა მიღწევების, შეფასებების  მონიტორინგს;

მოახდინოს სასწავლო პროცესის შედეგების, ქულათა რაოდენობის დადგენილი წესით შეჯამება;

სემესტრული შედეგების მიხედვით განსაზღვროს სტუდენტთა კონტიგენტის ის შემადგენლობა, რომელსაც უფლება აქვს გავიდეს საგამოცდო პერიოდისთვის დამატებით გამოცდაზე ან მომდევნო სასწავლო წელს შეფასების  საფუძველზე ანაზღაურებად გამოცდებზე;

მუდმივად ითანამშრომლოს სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელობასთან, პროფესორ-მასწავლებლებთან, რათა განუმარტოს მათ 100 ქულიანი შეფასების სისტემის არსი, შეჯამების პრინციპები და განახორციელოს კონტროლი მის შესრულებაზე.

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული  ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით განახორციელოს სხვა  უფლებამოსილებანი.

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკაში წიგნების აღრიცხვა, სპეციალური კატალოგების შექმნა;

სხვადასხვა ბიბლიოთეკებთან კავშირების დამყარება;

ბიბლიოთეკის თანამედროვე წიგნებით შევსებაზე ზრუნვა;

სტუდენტთა მიერ წიგნების გატანისა და დაბრუნების აღრიცხვა;

წიგნების დაგვიანებით დაბრუნების შემთხვევაში სტუდენტებისათვის კოლეჯის  მიერ დაწესებული ჯარიმების გადახდევინება;

საჭირო წიგნებისა და სახელმძღვანელოების დროულად გამოწერა.

სამედიცინო სამსახური

კოლეჯის პერსონალსა და სტუდენტებს უსასყიდლოდ აღმოუჩინოს პირველადი სამედიცინო დახმარება;

კოლეჯის პერსონალსა და სტუდენტებს უსასყიდლოდ გაუწიოს კონსულტაცია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

ხელი შეუწყოს კოლეჯში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვას;

შესაძლებლობის ფარგლებში გაატაროს აუცილებელი ღონისძიებები დაავადებათა გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით.

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული  ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით  სხვა  უფლებამოსილებების განხორციელება.

სამეურნეო სამსახური

ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი კაპიტალდაბანდებების აღრიცხვის უზრუნველყოფა;

ღონისძიებების შემუშავება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის მიმართულებით;

საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების მონაცემების უტყუარობის უზრუნველყოფის მიზნით ქონებისა და საფინანსო ვალდებულებათა ინვენტარიზაციის ჩატარება;

შენობა-ნაგებობების, კაბინეტ-ლაბორატორიების, ბიბლიოთეკის, კომპიუტერული ცენტრის თანამედროვე დონეზე მოწყობისათვის ზრუნვა;

სამშენებლო-სარემონტო და საექსპლუატაციო სამუშაოების ორგანიზებულად წარმართვის უზრუნველყოფა;

სარემონტო და სამონტაჟო სამუშაოების, მატერიალურ-ტექნიკური და კომუნალური გადასახადების გადასახდელად ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება;

ენერგეტიკის, სანტექნიკის, კავშირგაბმულობის სისტემების საქმიანობის კოორდინაცია;

კოლეჯის სტრუქტურული ერთეულების მომარაგება მასალებით, სამეურნეო და საკანცელარიო ინვენტარით, სასაწყობო მეურნეობის კონტროლი;

კოლეჯის სასწავლო ოთახების, მატერიალურ ფასეულობათა მოვლა-პატრონობა და დასუფთავება;

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული  ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით განახორციელოს სხვა  უფლებამოსილებანი.

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური

ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი კაპიტალდაბანდებების  დაცვის უზრუნველყოფა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

სამშენებლო-სარემონტო და საექსპლუატაციო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმების  უზრუნველყოფა;

ელექტროენერგიის, სანტექნიკის, კავშირგაბმულობის სისტემების დაცვა და უსაფრთხოების  კოორდინაცია;

კოლეჯის  სასაწყობო მეურნეობის კონტროლი;

ვკოლეჯის სასწავლო ოთახების, მატერიალურ ფასეულობათა დაცვა;

ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი კაპიტალდაბანდებების დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

შენობა-ნაგებობების, კაბინეტ-ლაბორატორიების, ბიბლიოთეკის, კომპიუტერული ცენტრის დაცვაზე  და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა;

სამშენებლო-სარემონტო და საექსპლუატაციო სამუშაოების დროს შენობაში მყოფთა უსაფრთოხების უზრუნველყოფა;

კოლეჯის ტერიტორიაზე პროფესიულ სტუდენტთა და პერსონალის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა;

კოლეჯის ტერიტორიაზე წესრიგის დაცის უზრუნველყოფა;

ხანძრის ან სხვა საგანგებო სიტუაციებში კოლეჯის ტერიტორიაზე მყოფთა ევაკუაციის ორგანიზება და დახმარების გაწევა;

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული  ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით განახორციელოს სხვა  უფლებამოსილებანი.


ნოემბერი 2017
« ოქტ    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930